Raymarine standard garantipolicy

Raymarine standard garantipolicy

Raymarines standardgaranti gjelder for alle Raymarine-produkter (bortsett fra det som er uttrykkelig ekskludert i denne policyen).

Introduksjon

VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET NØYE. DET INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM DEKNING UNDER DENNE STANDARD GARANTIPOLICYEN, KUNDENS FORPLIKTELSER OG ANDRE VIKTIGE VILKÅR, BETINGELSER, UNNTAK OG ANSVARSFRASKRIVELSER.

Disse vilkårene og betingelsene er utarbeidet på engelsk. I tilfelle uoverensstemmelser mellom den engelske tekstversjonen av disse vilkårene og betingelsene og enhver oversettelse skal den engelske versjonen ha forrang.

1 - Definisjoner

«Raymarine»betyr Raymarine UK Limited eller et av dets tilknyttede selskaper som identifisert i ordrebekreftelsen.
«Bekreftelse»betyr salgsordrebekreftelsen eller ordrebekreftelsen som er utstedt av Raymarine til kjøperen og bekrefter produktet/produktene som er bestilt, priser og andre relevante vilkår for transaksjonen.
«Produkt(er)»betyr alle Raymarine-produkter unntatt FLIR-merkede produkter eller som uttrykkelig ekskludert i dette dokumentet.
«Raymarine-forhandler»betyr en godkjent Raymarine-forhandler. Du finner en liste på https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer
«Raymarine OEM»betyr en produsent av originalt utstyr som installerer Raymarine-produktet på et nytt fartøy og er en Raymarine-autorisert båtbygger.
«Spesifikasjon»betyr spesifikasjonene levert til kjøper med eller i produktet og/eller publisert på Raymarines nettsider for gjeldende versjon av produktet.
«Opprinnelig kunde»betyr datoen det nye fartøyet (med installert Raymarine-produkt av en Raymarine OEM) første gang ble levert til den første detaljkunden.
«Garantierstatningsprodukt»betyr et produkt som er levert for å erstatte et defekt produkt under denne standardgarantien.
«Overhalt Raymarine-produkt»betyr et produkt som ble reparert eller ombygd og fullstendig testet av Raymarine for å sikre at det oppfyller alle produktspesifikasjoner, men som kan ha observerbare kosmetiske skavanker, men slike skavanker vil ikke påvirke produktets ytelse i samsvar med spesifikasjonen.
«Kvalifisert produkt»betyr alle Raymarine-produkter unntatt dets trådløse instrumentskjermer og håndholdte produkter installert av en Raymarine OEM og/eller registrert av en Raymarine-forhandler for å være kvalifisert for om bord-garanti.
«Kjøper»

betyr at alle som kjøper Raymarine-produkter fra Raymarine garanterer at produktene deres er kjøpt direkte fra:

(1) Raymarine; eller

(2) en Raymarine-forhandler; eller

(3) en Raymarine OEM.


2 - Raymarine standardgaranti

Raymarines standardgaranti gjelder for alle Raymarine-produkter (bortsett fra det som er uttrykkelig unntatt i dette dokumentet).

Raymarine garanterer produktene sine når de er kjøpt direkte fra:

 1. Raymarine; eller
 2. en Raymarine-forhandler; eller
 3. en Raymarine OEM.

Med forbehold om betingelsene og unntakene som er skissert i dette dokumentet, garanterer Raymarine at produktet/produktene i alle vesentlige henseender vil samsvare med spesifikasjonene på salgstidspunktet og være fri for defekter i materiale og utførelse under riktig bruk og service i henhold til spesifikasjonen(e) for en periode på to (2) år fra enten:

 1. datoen produktet/produktene ble kjøpt av kjøperen; eller
 2. hvis produktet/produktene ble installert på et nytt fartøy av en Raymarine OEM, datoen fartøyet opprinnelig ble levert til detaljkunden.

Kjøpers eneste rettsmiddel, og Raymarines eneste ansvar, for ethvert brudd på denne garantien skal være å erstatte eller reparere ethvert produkt, som i fravær av gjeldende lov om det motsatte, skal være kjøperens eneste og eksklusive rettsmiddel for ethvert brudd på garantien.

I visse land og for de fleste produkter tilbyr Raymarine også en garantierstatningstjeneste og om bord-garanti. Disse tjenestene, når de er tilgjengelige, er utformet for å minimere nedetiden for produkter som kan kreve garantireparasjon.

Denne standardgarantien omfatter ikke uforutsigbare hendelser eller hendelser utenfor Raymarines rimelige kontroll, og uten dens skyld eller uaktsomhet, inkludert, men ikke begrenset til, force majeure, handlinger fra statlige myndigheter, terrorisme, branner, flom, stormer, eksplosjoner, opptøyer, naturkatastrofer, kriger og sabotasje.

RAYMARINE GIR INGEN ANNEN GARANTI AV NOEN SLAG MED HENSYN TIL PRODUKTET/PRODUKTENE, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG BESKYTTELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER. 

RAYMARINE FRASKRIVER SEG VIDERE UTTRYKKELIG GARANTIDEKNING HVOR DEN PÅSTÅTTE AVVIKELSEN SKYLDES NORMAL SLITASJE, KOSMETISKE ULEMPER INKLUDERT RIPER OG BULKER, ENDRING, MODIFIKASJON, REPARASJON, FORSØK PÅ REPARASJON, URIKTIG BRUK, URIKTIG VEDLIKEHOLD, URIKTIG INSTALLASJON, FORSØMMELSE, MISBRUK, FEIL OPPBEVARING, HØYTRYKKSVASK, FORSENDELSESSKADE, KORROSJON, MANGLENDE FØLGING AV PRODUKTINSTRUKSJONER, SKADE (ENTEN FORÅRSAKET AV ULYKKE ELLER ANNEN MÅTE), ELLER ANNEN FEIL HÅNDTERING ELLER BEHANDLING AV PRODUKTENE FORÅRSAKET AV ANDRE ENN RAYMARINE ELLER EN SERVICEFORHANDLER GODKJENT AV RAYMARINE.

DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER HELE GARANTIAVTALEN MELLOM KJØPER OG RAYMARINE OG ERSTATTER ALLE TIDLIGERE GARANTIFORHANDLINGER, AVTALER, LØFTER OG FORSTÅELSER MELLOM KJØPER OG RAYMARINE.

DENNE GARANTIEN KAN IKKE ENDRES UTEN UTTRYKKELIG SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA RAYMARINE.

DEN GJELDENDE GARANTIEN HAR IKKE DEN EFFEKT AT DEN UTELUKKER ELLER BEGRENSER EN KJØPERS LOVGITTE RETTIGHETER ELLER FORBRUKERGARANTIER SOM IKKE KAN EKLUDERES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE REGLER ELLER NASJONALE LOVGIVNINGER.

Kjøpsdokumentasjonen din er viktig. Oppbevar den på et trygt sted. Kjøpsdokumentasjon må fremvises ved behov for garantitjenester. 

Raymarine-produkter er ikke en erstatning for å ha og utøve den uavhengige dømmekraften og ferdighetene som er nødvendige for å betjene et fartøy trygt og effektivt eller delta i marine aktiviteter.


3 - Unntak

I TILLEGG TIL ALLE ANDRE VILKÅR, BETINGELSER, BEGRENSNINGER OG UNNTAK SPESIFISERT I DETTE DOKUMENTET, ER IKKE RAYMARINE ANSVARLIG FOR OG GARANTIEN DEKKER IKKE NOE AV FØLGENDE:

 1. PRODUKTET BRUKES TIL ANDRE FORMÅL ENN MARIN AKTIVITET ELLER BRUKES UTENFOR MARINE MILJØER ELLER ANNET BESKREVET I SPESIFIKASJONEN;
 2. RAYMARINE GARANTERER IKKE PRODUKTER SOM ER MENT Å BLI FORBRUKT ELLER BYTTET UT, INKLUDERT (UTEN BEGRENSNING) SIKRINGER, BATTERIER, DRIVBELTER, SNAP-IN IMPELLERBÆRERE, IMPELLERE, IMPELLERLAGRE OG IMPELLERAKSLER;
 3. PRODUKTER DER SERIENUMMERET ER ENDRET, SKJULT ELLER MANGLER;
 4. FEIL I ELLER DEFEKT I TREDJEPARTS PROGRAMVARE ELLER TJENESTER SOM LEVERES MED ELLER ER TILGJENGELIG VIA PRODUKTET;
 5. FEIL PÅ ET PRODUKT IKKE SOLGT UNDER RAYMARINE-MERKET (SOM LEVERES MED GARANTIEN GITT AV PRODUSENTEN);
 6. RUTINEVEDLIKEHOLD OG KONTROLLER, PROGRAMVAREVISJONER ELLER OPPDATERINGER, JUSTERING/KALIBRERING, SJØPRØVER ELLER IGANGKJØRING;
 7. GJENOPPRETTING ELLER ERSTATNING AV PERSONOPPLYSNINGER LAGRET PÅ ET PRODUKT 
 8. ALLE TILKNYTTEDE KOSTNADER, INKLUDERT (UTEN BEGRENSNING) SKATTER, REISER ELLER TRANSPORT, AVINSTALLASJON ELLER REINSTALLASJON AV PRODUKTET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL KOSTNADER VED AVINSTALLASJON OG REINSTALLASJON AV TRANSDUSER), GEBYRER FOR SJØSETTING, FORTØYNING, HALING, FRAKT ELLER TAUING, KOMMUNIKASJONSKOSTNADER, OVERNATTING ELLER OPPHOLD, TOLL ELLER ANDRE TILKNYTTEDE KOSTNADER KNYTTET TIL ERSTATNING AV ET PRODUKT, SOM ALLE ER KJØPERS ANSVAR; OG/ELLER
 9. FORSKJELLER I MATERIALE, FARGE ELLER STØRRELSE SOM KAN EKSISTERE MELLOM FAKTISKE PRODUKTER OG BILDENE ELLER BESKRIVELSER AV SLIKE PRODUKTER I PRODUKTREKLAME, LITTERATUR ELLER PÅ NETTET.


4 - Tre års utvidet garanti

Med mindre det er skriftlig avtalt med Raymarine, kvalifiserer ikke garantierstatningsproduktet, det overhalede Raymarine-produktet og produkter som brukes til vanlige kommersielle, militære, rettshåndhevelsesformål eller relaterte formål, for den tre (3) års utvidede garantien.

Du kan oppgradere den to (2)-års standardgarantien til en tre (3)-års utvidet garanti uten ekstra kostnad ved å registrere alle nye produkter innen nitti (90) dager fra datoen produktet først ble kjøpt av kjøperen eller av den opprinnelige kunden.

I løpet av denne utvidede garantiperioden vil Raymarine, etter eget valg, reparere eller erstatte eventuelle produktkomponenter i samsvar med standardgarantien skissert i avsnitt 2.

Ved vellykket registrering av produktet innen nitti (90) dagers perioden skal den 3-årige utvidede garantien gjelde. 

Hvis den utvidede garantien gjelder deg, vil ikke Raymarine belaste deg for deler eller arbeid for gyldige garantireparasjoner eller gyldige erstatninger. Kostnaden for å transportere garantiproduktet til Raymarine for reparasjon eller utskifting er imidlertid ditt ansvar og dekkes ikke av Raymarine.

Ved å registrere produktet ditt hos Raymarine på https://customer.flir.com/ProductRegistration/Register vil du motta viktige produktkunngjøringer, oppdateringer og annen informasjon designet for å forbedre bruken og gleden av produktet ditt.

Hvis du fremsetter et krav under den treårige utvidede garantien, må du fremlegge kjøpsbevis og bevis på produktregistreringen.


5 - Prosedyrer for reparasjoner og erstatninger under standard og utvidet garanti

For å være kvalifisert for garanti- eller erstatningsreparasjon må kjøper varsle Raymarine innen tretti (30) dager etter oppdagelse av eventuelle defekter i materialer eller utførelse som påvirker ytelsen til produktet i samsvar med spesifikasjonen.

Før kjøper kan returnere et produkt under garanti, må kjøper først få et varslingsnummer fra Raymarine gjennom Raymarines kundeportal på: https://customer.Raymarine.com/Repairs. For å få varslingsnummeret må kjøperen fremlegge et originalt kjøpsbevis og produktets serienummer. Kjøper er alene ansvarlig for å overholde alle Raymarines instruksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, tilstrekkelig emballering av produktet for forsendelse til Raymarine og for alle emballasje- og fraktkostnader. Kjøper kan velge «Bruk FLIR Courier»-frakttjenesten ved bestilling av en garantireparasjon på Raymarine-kundeportalen, hvor fraktkostnader ikke vil bli belastet kjøperen hvis produktet viser seg å være innenfor en kvalifiserende garantiperiode. Raymarine vil betale for å returnere ethvert produkt som Raymarine reparerer eller erstatter under garantien til kjøperen.

Sørg for å fjerne alt tilbehør og personlig informasjon (som kartkort og soldeksler) fra produktet som returneres. Raymarine påtar seg intet ansvar for tapt tilbehør som returneres sammen med produktet. Sørg for at alle data (som rutepunkter) er sikkerhetskopiert. Pakk om produktet på en sikker måte for frakt; og inkluder i pakken, sammen med produktet som returneres, varslingsnummeret fra Raymarines kundeportal.

Raymarine forbeholder seg retten til å bestemme, etter eget skjønn, om et returnert produkt dekkes av denne garantien. Hvis Raymarine etter eget skjønn fastslår at et returnert produkt ikke dekkes av garantien eller på annen måte er unntatt fra garantidekning, kan Raymarine belaste kjøperen et rimelig håndteringsgebyr og returnere produktet til kjøperen, for kjøpers regning, eller tilby kjøperen alternativet om å håndtere produktet som en retur uten garanti.

For fullstendig informasjon om å feilsøke produktet ditt før du returnerer det under garantien, og for informasjon om hvordan og hvor du skal returnere produktet i tilfelle garantireparasjon er nødvendig, anbefales det å kontakte din lokale sertifiserte Raymarine- forhandler ved å gå til https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer.

Raymarine er ikke ansvarlig for produkter som mistes eller skades under forsendelse, og alle forsendelses-, forsikrings- og driftskostnader er kundens eneansvar. Raymarine anbefaler på det sterkeste at du forsikrer ethvert produkt som returneres til Raymarine under garantien.


5.1 - Garantierstatning

Raymarines garantierstatningstjeneste er kun tilgjengelig gjennom en sertifisert Raymarine-forhandler. I løpet av en gyldig standard garantiperiode eller utvidet garantiperiode kan Raymarines garantierstatningstjeneste gi deg muligheten til å motta et garantierstatningsprodukt fra Raymarine før den sertifiserte Raymarine-forhandleren returnerer garantiproduktet til Raymarine. For å være kvalifisert for garantierstatningstjenesten må du gi den sertifiserte Raymarine-forhandleren:

(i) Kjøpsbevis som inkluderer dato og sted for kjøp;

(ii) Produktets serienummer; og

(iii) En kopi av produktregistreringen din hvis du kvalifiserer for 3-års utvidet garanti.

Ethvert produkt som repareres eller erstattes under garantien dekkes i hundre og åtti (180) dager fra datoen for returforsendelse fra Raymarine eller for resten av den gjeldende garantiperioden, avhengig av hva som er lengst.


6 - Om bord-garanti

Om bord-garanti er en praktisk måte å få ditt Raymarine-produkt reparert eller erstattet av en sertifisert Raymarine-forhandler uten først å måtte fjerne produktet fra fartøyet.


6.1 - Produkter under garanti som er kvalifisert for om bord-garanti

Bortsett fra trådløse instrumentskjermer og håndholdte produkter er alle produkter installert av en Raymarine OEM og/eller registrert av en sertifisert Raymarine-forhandler kvalifisert for om bord-garanti uten ekstra kostnad i løpet av standard begrenset garantiperiode eller utvidet begrenset garantiperiode som gjelder for deg som beskrevet i denne Raymarine-garantien («kvalifisert produkt»).


6.2 - Kvalifisering av et kvalifisert produkt for om bord-garanti

Med forbehold om følgende betingelser, begrensninger og unntak, for å kvalifisere et kvalifisert produkt for om bord-garanti uten ekstra kostnad:

(i) det kvalifiserte produktet må installeres på et fartøy som er plassert innen to (2) timers tur-retur-reise med bil fra en sertifisert Raymarine-forhandler (med mindre det er spesifikt autorisert av Raymarine skriftlig).

(ii) det må være bekreftet at det kvalifiserte produktet ble installert av en sertifisert Raymarine-forhandler eller en autorisert OEM;

(iii) det kvalifiserte produktet må ha blitt kjøpt og installert innenfor samme geografiske Raymarine-region.  De tre geografiske Raymarine-regionene er:

 1. Amerika (Canada, USA, Karibia, Mellom-Amerika og Sør-Amerika);
 2. EMEA («Europa/Midtøsten/Afrika», som inkluderer Storbritannia og EU); og
 3. APAC («Asia Pacific», som inkluderer Australia og New Zealand).


6.3 - Prosess for om bord-garanti

For å be om å få Raymarine om bord-garanti, vennligst kontakt din lokale sertifiserte Raymarine-forhandler ved å gå til https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer.

Hvis du har et produkt som er kvalifisert for om bord-garanti, må du gi Raymarine-forhandleren følgende informasjon før servicen starter, for å få service om bord uten ekstra kostnad:

1 - Gyldig kjøpsbevis som bekrefter:

(i) kjøpsdatoen;

(ii) navnet og plasseringen til den sertifiserte Raymarine-forhandleren eller autorisert OEM der du kjøpte produktet;

(iii) produktets serienummer; og

2 - Gyldig bevis på installasjon av en Raymarine-forhandler eller en Raymarine OEM i samme Raymarine geografiske region der produktet ble kjøpt.

Ethvert produkt som repareres eller erstattes under garantien dekkes i hundre og åtti (180) dager fra datoen for returforsendelse fra Raymarine eller for resten av den gjeldende garantiperioden, avhengig av hva som er lengst.


7. Evaluering, service og reparasjon utenfor og uten garanti

Raymarine kan, etter eget skjønn, godta å vurdere for potensiell service eller reparere et produkt som ikke dekkes av garantien. For informasjon om å få service eller reparasjon utenfor eller uten garanti, kontakt din lokale Raymarine-forhandler ved å gå til https://www.Raymarine.com/find-your-local-dealer eller ved å kontakte Raymarines kundeservice på https://www.Raymarine.com/support/repair-warranty-and-returns.

Hvis du trenger å returnere produktet til Raymarine, må dette gjøres gjennom Raymarine kundeportal på https://customer.flir.com/Repairs. Produkter kan først returneres når du har mottatt et varslingsnummer. Pass på å fjerne alt tilbehør og personopplysninger (som kartkort og soldeksler) fra produktet. Raymarine påtar seg intet ansvar for tapt tilbehør som returneres sammen med produktet. Sørg for at alle data (som rutepunkter) er sikkerhetskopiert. Pakk produktet godt for sending. Sammen med produktet legges også varslingsnummeret fra Raymarines kundeportal.

Enhver service eller reparasjon utført av Raymarine som ikke dekkes av garantien, kommer med en ett års begrenset garanti som kun dekker deler og arbeid, som begynner fra datoen produktet sendes fra Raymarine tilbake til kunden.  Ethvert produkt som sendes til Raymarine for vurdering, men som returneres til kunden uten service eller reparasjon, vil bli returnert i samme stand som det ble mottatt, med forbehold om slitasje som er nødvendig for å evaluere produktet, og vil ikke motta noen garantidekning av noe slag.  Produkter som evalueres, men ikke får service eller repareres, belastes for tiden som kreves for å evaluere produktet som forespurt av kunden, pluss kostnaden for returforsendelse.

Alle kostnader og gebyrer ved evaluering, service eller reparasjon utenfor eller uten garanti er utelukkende kundens ansvar og skal betales til Raymarine på servicetidspunktet. Kostnadene og gebyrene som skal betales, avhenger av typen evaluering, service eller reparasjon og vil bli angitt når du registrerer produktet gjennom Raymarine-kundeportalen på https://customer.flir.com/Repairs.

Etter fullføring av evalueringen av enheten som krever service, kan det hende at den første kostnaden for reparasjonen som er anslås av portalen, må gjennomgås, og Raymarine vil kontakte kunden for å diskutere i detalj og gi et tilbud som kunden kan godta å gå videre med.

Hvis det ikke kommer noe svar på Raymarine-kommunikasjon fra kunden innen 30 dager, vil Raymarine gå inn i en ytterligere 30-dagers frist. Hvis det etter denne perioden fortsatt ikke har vært noen kommunikasjon fra kunden, forbeholder Raymarine seg retten til å skrote produktet uten å akseptere noen belastning for kostnader eller krav.

Raymarine er ikke ansvarlig for produkter som mistes eller skades under forsendelse, og alle forsendelses-, forsikrings- og driftskostnader er kundens eneansvar. Raymarine anbefaler på det sterkeste at du forsikrer alle produkter som returneres til Raymarine for service uten garanti. 

Finn nærmeste Raymarine-forhandler

Søk i Raymarines globale nettverk av salgs- og serviceforhandlere her.